top of page

Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les dades obtingudes a través d'aquest lloc web?

El responsable del tractament de les dades personals recollides mitjançant aquest lloc web és Dacs Veterinària SLP amb CIF B62838925 i domicili social al carrer Lepant 422, 08025 Barcelona.2. Quina finalitat té aquesta política de protecció de dades personals?

Aquesta política té per objectiu donar a conèixer la manera com aconseguim, tractem i protegim les dades personals que facilites o que recollim a través del nostre lloc web www.dacsveterinaria.com de l'Oficina Virtual, per mitjà de formularis o galetes, perquè puguis decidir lliurement i voluntàriament si vols que les tractem.

3. Quin tipus de dades recull Dacs Veterinària obtinguda a través d'aquest lloc web, per a què s'utilitzen i quina és la base de legitimació?

El fet de visitar el web de Dacs Veterinària (d'ara endavant, el "lloc web" o el "web") i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l'usuari) mitjançant galetes instal·lades al teu equip. L'usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals caldrà tractar-ne les dades personals:

Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda al formulari al qual s'accedeix i que es completa.

La base de legitimació és el consentiment donat per l'usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Dacs Veterinària SLP Aquest consentiment és revocable en tot cas, sense efectes retroactius (és a dir, no afectaria les peticions o les sol·licituds ja tramitades).4. A qui comuniquem les teves dades?

Dacs Veterinària SLP no comunica a tercers les teves dades personals recollides a través d'aquest lloc web, llevat que ho consentis o que hi estiguem obligats legalment.

Quan calgui el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, als formularis de recollida de dades t'informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o els sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

Dacs Veterinària SLP sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d'usuaris, es tracti o no de clients, a les administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan se li requereixin amb aquesta finalitat, quan la comunicació sigui necessària per atendre la sol·licitud o la consulta, o quan sigui necessari per gestionar judicialment una situació de frau.

5. Durant quant de temps conservem les teves dades?

Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, per poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l'operació de cobrament de rebuts pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), hem de conservar les teves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pot haver qualsevol responsabilitat derivada dels serveis prestats o dels tractaments realitzats.

Les dades de no clients facilitats per a altres gestions (consultes o comunicacions de fraus) es conservaran durant el temps que calgui per gestionar la sol·licitud, més un període addicional a l'efecte d'atendre les possibles responsabilitats legals que en derivin.

En cas que hagis autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les teves dades fins al moment en què ens indiquis que vols deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagis finalitzat la relació contractual amb nosaltres.6. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

La llei reconeix, en cas que n'hagis atorgat el consentiment, el dret a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com a poder exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:Accés: Pots consultar quines dades personals estan incloses en les bases de dades de Dacs Veterinària SLP.

Rectificació: Pots modificar les teves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió: Pots sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Limitació del tractament: Pot sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies:

- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però t'oposis a la supressió de les teves dades.
- Quan Dacs Veterinària SLP no necessiti tractar les teves dades, però les necessitis per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan t'hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, a més d'indicar-nos que les transmetem en aquest format electrònic a un altre responsable.

Per exercir els drets anteriors o revocar el consentiment prestat, n'hi ha prou que ens enviïs la sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

Per correu postal a l'adreça: carrer de Lepant 422, 08025 Barcelona.

Mitjançant l'apartat "Contacta" del nostre web

Registrant la sol·licitud a la nostra clínica veterinària.

La sol·licitud haurà de tenir el contingut mínim previst en la normativa aplicable i hauràs d'acreditar la teva identitat; en cas de dubte, se sol·licitarà còpia del DNI o document equivalent. En cas que s'actuï com a representant, caldrà aportar DNI o document equivalent de la persona representada i de la persona autoritzada i document acreditatiu de la representació. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, Dacs Veterinària SLP et podrà demanar que l'esmenis.

Si tens alguna reclamació com a afectat o interessat, pots presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al portal <https://www.aepd.es/>, o, en cas dels clients del servei, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al portal <www.apdcat.cat>.7. Xarxes socials

Com a norma general, els perfils corporatius de Dacs Veterinària a les xarxes socials (Instagram, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d'una consulta o una petició feta per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s'exposen en aquesta política. Recordem que no has d'incloure dades personals teves o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon o número de contracte o de compte bancari) als missatges oberts en cap xarxa social. Si no estàs segur si el teu missatge pot ser llegit o no per tercers, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per un altre canal. 

bottom of page